# حرف_دل

یا علی

به نام خدا              اگر عمر دو صد نوحت ببخشند                                                تمام عمر منهای علی هیچ                                                                                  التماس دعا                                                                                                                   یاعلی
/ 11 نظر / 12 بازدید