# شعر

یا علی

به نام خدا              اگر عمر دو صد نوحت ببخشند                                                تمام عمر منهای علی هیچ                                                                                  التماس دعا                                                                                                                   یاعلی
/ 11 نظر / 12 بازدید

زندگی

به نام خدا   میزی برای کار                      کاری برای تخت                                           تختی برای خواب                                                                   خوابی برای جانجانی برای مرگ                        مرگی برای یاد                                             یادی برای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید