# شعر

یا حسین

به نام خد                             یک عبا داشتی و خرج علی اکبر شد                                  با چه از روی زمین نعش تو را بردارم؟                                                  یاحسین
/ 9 نظر / 19 بازدید

یا علی

به نام خدا              اگر عمر دو صد نوحت ببخشند                                                تمام عمر منهای علی هیچ                                                                                  التماس دعا                                                                                                                   یاعلی
/ 11 نظر / 10 بازدید

زندگی

به نام خدا   میزی برای کار                      کاری برای تخت                                           تختی برای خواب                                                                   خوابی برای جانجانی برای مرگ                        مرگی برای یاد                                             یادی برای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید