# محرم

یا حسین

به نام خد                             یک عبا داشتی و خرج علی اکبر شد                                  با چه از روی زمین نعش تو را بردارم؟                                                  یاحسین
/ 9 نظر / 24 بازدید